Intervjuer

Semistrukturerade djupintervjuer är en god källa till kvalitativ kunskap och en fördjupad förståelse av olika fenomen. De passar bra till att undersöka frågor om hur och varför. Det kan exempelvis handla om hur olika insatser uppfattas av mottagarna eller varför personer eller organisationer agerar och resonerar så som de gör.

Policy in Practice har lång erfarenhet av att göra intervjuer och ypperlig intervjuteknik. Alla intervjuer antecknas och spelas in digitalt, samt stäms av med den intervjuade i efterhand. Det är en del i vårt kvalitetsarbete.

Registerdata

Register kan vara en ovärderlig källa till kunskap. Datat finns tillgängligt direkt och baseras på många individer. Det har en standardiserad form vilket ger möjlighet till hög kvalitet och det är ofta insamlat över tid, vilket kan ge svar på frågor som är svåra att undersöka på andra sätt, exempelvis genom enkäter eller intervjuer. Många organisationer sitter på en guldgruva av data.

Policy in Practice har i flera uppdrag nyttjat registerdata för att prognosticera framtida utfall, ta fram indikatorer och index som visar utveckling över tid

Fokusgrupper

Gruppintervjuer, eller fokusgrupper som det ofta kallas, är en intervju med en handfull personer som tillsammans med en samtalsledare diskuterar några i förväg utvalda ämnen. Fokusgrupper är en god källa till kunskap om attityder, upplevelser och föreställningar bland olika grupper av människor.

Fokusgrupper sättas ofta samman för att deltagarna antingen ska vara så lika varandra, eller så olika varandra, som möjligt. Det beror både på studiens frågeställningar och kundens behov.

Fokusgrupper görs av två personer, en samtalsledare och en som antecknar det som händer under samtalet. Alla fokusgrupper spelas in digitalt, på diktafon eller video, för att i efterhand kunna verifiera vad deltagarna sagt om olika frågor. Det är en del i vårt kvalitetsarbete.

Policy in Practice har god erfarenhet av att göra fokusgrupper med olika grupper. Särskilt i analyser av ungas upplevelser av sina villkor och förutsättningar har vi goda erfarenheter av fokusgrupper.

Enkäter

Enkäter är ett bra sätt att snabbt mäta förändringar, likheter och skillnader mellan olika tidpunkter, grupper eller organisationer.

Det är viktigt att frågorna utformas på ett korrekt sätt, för att analyserna ska blir rättvisande. Policy in Practice har lång erfarenhet av att göra enkäter till olika grupper och tillgång till digitala enkätverktyg med tillgång till de mest effektiva frågetyperna. För att svara mot kundens behov så bra som möjligt sker enkätformuleringen alltid i samarbete med kunden.

I analysen av enkäten lägger vi vikt vid att de resultat som presenteras är tydliga, korrekta och statistiskt signifikanta. Det garanterar att kunden kan lita på undersökningens resultat.

Tips: För en fördjupad förståelse – kombinera gärna enkäten med en kvalitativ metod, exempelvis djupintervjuer eller fokusgrupper.

Forskningsöversikt

Policy in Practice har tillgång till forskningsdatabaser av hög kvalitet och gedigen erfarenhet av hur forskningsöversikter bör utformas och systematiseras för att ge en rättvisande och tillförlitlig bild av forskningen på området.

Företaget ett brett nätverk av forskare och utredare på olika universitet och myndigheter som i olika skeden av forskningsöversikten kan bidra till kvalitetssäkringen av resultaten.

För att göra forskningen praktiskt användbar och tillgänglig för fler, sammanställs viktiga resultat och slutsatser i modeller och verktyg som är lätta att använda och bygga vidare på i det fortsatta arbetet.

Statistisk analys

Genom statistisk analys kan dina data ge ny och relevant kunskap som är svår att säkerställa genom andra metoder. Med rätt data kan du ställa frågor om orsak och verkan, risker och sannolikheter, göra prognoser, simuleringar och modeller. Skillnader mellan olika grupper och förändringar över tid är självklara utgångspunkter för analysen.

Policy in Practice har tillgång till avancerad statistisk programvara och säkerställer att dina resultat är statistiskt signifikanta