Utvärdering och följeforskning

Synliggör resultat och effekter av verksamheten och hur den uppfattas av målgrupper eller intressenter. Genom lärande utvärdering kan framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter identifieras. En utblick mot andra organisationer kan bidra med goda exempel och förnyad utvecklingskraft.

Exempel på tidigare uppdrag:
 • Regeringsuppdraget Jämställd Tillväxt, följeforskning av arbetet med den nationella handlingsplanen för ett jämställt regionalt tillväxtarbete, Tillväxtverket.
 • Metautvärdering av effekter av offentliga satsningar på miljödriven näringslivsutveckling, Tillväxtanalys.
 • Resurscentra – en aktör för jämställd tillväxt? Tillväxtverket.

Utredning

En utredning ger en god översikt över ett område och drar slutsatser i syfte att besvara ett antal frågor som ställts in inledningen av uppdraget. En vanlig form av utredning är förstudien, som ofta görs inför större insatser och projekt, för att ge underlag för olika vägval i inledningen av arbetet.

Utredningar kan även innebära att följa upp politiken inom ett område genom att exempelvis jämföra med befintlig forskning eller undersöka behov och erfarenheter hos målgrupper och brukare.

Exempel på tidigare uppdrag:
 • Sociala investeringar: förstudie, Uppsala kommun.
 • Analys av jämställdhetsintegrering i det nordiska samarbetet inom närings- och innovationspolitik, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Forskningsöversikt

Ta reda på vad forskningen visar och vilka insatser som gör skillnad på riktigt. Forskningsbaserad kunskap ger en bra grund för beslut och vägledning vid förändringar. Den visar på samband och ger underlag för prioriteringar. Policy in Practice har gedigen erfarenhet av att utforma och genomföra systematiska sökningar i forskningsdatabaser och ett brett nätverk av forskare och utredare på olika universitet och myndigheter.

Resultaten sammanställs ofta genom en eller flera figurer och modeller, som är tydliga och enkla att använda i det fortsatta arbetet.

Exempel på tidigare uppdrag:
 • Att fortsätta välja jämställdhet: En analys av sambandet mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt. Tillväxtverket
 • Jämställdhet och likabehandling som drivkraft för innovation, integrering av horisontella perspektiv i Jakten på plasten, Uppsala kommun.
 • Idéburet offentligt partnerskap: en kunskapsöversikt, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor.

Vetenskapliga metoder

Policy in Practice har lång erfarenhet av de mest efterfrågade vetenskapliga metoderna, exempelvis intervjuer, fokusgrupper, enkäter och statistisk analys av registerdata och forskningsöversikt.

Exempel på metoder:
 • Intervjuer
 • Fokusgrupper
 • Enkäter
 • Registerdata
 • Statistisk analys
 • Forskningsöversikt

Läs mer om metoderna här.