Analys och planering

Ta vara på drivkrafter i omvärlden och ligg steget före i utvecklingen. Vilka förändringstryck kan ni vänta er i framtiden? Hur kan förändringstrycken stärka era strategier?

Exempel på tidigare uppdrag:
  • Sociala investeringar: analys av vägval och ett planerat införande i Uppsala kommun
  • Plan för utvärdering och följeforskning av regeringens miljöteknikstrategi, Tillväxtanalys.

Prognos och modellering

Förutse framtida behov genom statistisk analys och undersök hur det kan påverka verksamheten. Med avstamp i ett urval scenarier synliggörs utmaningar och styrkor att vidareutveckla.

Exempel på tidigare uppdrag:
  • Kompetensförsörjningsplan för vård– och omsorgsområdet, Uppsala kommun

Tjänstedesign och innovation

Invånare, kunder och brukare har ofta erfarenheter som kan vara vägledande för att designa tjänster och service som bättre möter behoven och överträffar förväntningarna. Sätt brukaren i centrum av verksamhetsutvecklingen.

Social innovation skapar nya idéer som möter sociala behov, skapar relationer och nya samarbeten. Innovationerna kan vara produkter tjänster, service eller modeller som svarar emot otillfredsställda behov mer effektivt. Hur kan ni nyttja innovationskraften till nytta för brukare, invånare, organisationen och samhället i stort?

Exempel på tidigare uppdrag:
  • Jämställdhet och likabehandling som drivkraft för innovation, integrering av horisontella perspektiv i Jakten på plasten, Uppsala kommun.
  • Analys av jämställdhetsintegrering i det nordiska samarbetet inom närings- och innovationspolitik, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Processledning och workshops

När ni ska fokusera på verksamheten och alla behöver delta aktivt i diskussionerna kan det vara skönt att någon utifrån stödjer er i processen.

En halvdags workshop kan vara tillräckligt för att dra upp kommande strategier. Ibland är det bättre med flera återkommande workshops, där arbetet tas vidare mellan varje tillfälle.

Policy in Practice har lång erfarenhet av att hålla i både möten och workshops, där kreativa metoder och modeller i kombination med en tydlig struktur och inspirerande upplägg bidrar till goda resultat och nya idéer.

Exempel på tidigare uppdrag:
  • Samverkansledare för utökad samverkan: bygget av Flottsundsbron, Uppsala kommun.
  • Vinterväghållning: för alla trafikanters behov, Uppsala kommun.
  • Kvalitetssäkrade processer inom drift och underhåll, Uppsala kommun.
  • Beredskapsövning: Krisledning vid stark kyla och kraftiga snöfall, Uppsala kommun.